Syarat Penggunaan

Terma Penggunaan (“ Terma ”) ini mengawal penggunaan tapak web dan aplikasi mudah alih yang disediakan oleh STARPET JOJO Sdn. Bhd. (atau dirujuk sebagai “ kami, STARPET JOJO ”) (secara kolektif “ Apl, Perkhidmatan, Aplikasi dan/atau Platform ”). Sila baca Syarat ini dengan teliti. Dengan mengakses dan menggunakan Apl, anda bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima Terma termasuk sebarang terma dan syarat tambahan dan sebarang dasar yang dirujuk di sini, tersedia pada Apl atau tersedia melalui hiperpautan. Jika anda tidak bersetuju atau mematuhi Syarat, sila jangan gunakan Apl.

 

Apl boleh digunakan oleh (i) orang asli yang telah mencapai umur 18 tahun dan (ii) entiti undang-undang korporat, cth syarikat. Di mana berkenaan, Terma ini tertakluk kepada peruntukan khusus negara seperti yang dinyatakan di sini.

Pengguna di bawah umur 18 tahun mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah, yang dengan menerima Terma ini akan bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas tindakan anda dan sebarang caj yang berkaitan dengan penggunaan Apl dan/atau pembelian Perkhidmatan oleh anda . Jika anda tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga sah anda, anda mesti berhenti menggunakan/mengakses Apl dengan serta-merta.

STARPET JOJO berhak untuk menukar atau mengubah suai Syarat ini (termasuk dasar kami yang dimasukkan ke dalam Syarat ini) pada bila-bila masa. Anda amat disyorkan untuk membaca Terma ini dengan kerap. Anda akan dianggap telah bersetuju menerima Syarat yang dipinda dengan penggunaan berterusan Apl anda selepas tarikh Syarat yang dipinda disiarkan.

1. STARPET JOJO SDN BHD

Terma penggunaan ini merupakan sebahagian daripada kontrak antara anda dan STARPET JOJO Sdn Bhd:

Melalui Apl kami, STARPET JOJO memautkan anda kepada pedagang (“ Pedagang ”) untuk anda memesan pelbagai perkhidmatan termasuk baucar, pakej, perkhidmatan penghantaran dan barangan (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai ” Perkhidmatan “) untuk dibeli oleh dan/atau dihantar kepada anda. Apabila anda membuat pesanan daripada Pedagang kami (“ Pesanan ”), STARPET JOJO bertindak sebagai ejen bagi pihak Pedagang tersebut untuk memudahkan, memproses dan membuat kesimpulan pesanan dan seterusnya untuk sama ada kami atau Pedagang menghantar Pesanan anda kepada/daripada anda. Pedagang mungkin dimiliki dan dikendalikan oleh Pedagang pihak ketiga, syarikat gabungan kami atau kami.

Untuk sokongan pelanggan, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel atau melalui sembang sokongan pelanggan dalam apl kami

2. PENGGUNAAN AKAUN JOJO APPS DAN STARPETS

Anda hendaklah mendaftar untuk akaun STARPET JOJO bagi membolehkan anda menggunakan Aplikasi. Apabila anda mendaftar untuk akaun STARPET JOJO, maklumat peribadi anda termasuk alamat e-mel yang sah, nombor telefon mudah alih dan kata laluan unik akan diperlukan. Untuk membeli Pesanan, bergantung pada kaedah pembayaran yang anda pilih, anda mungkin perlu memberikan kami butiran kad kredit anda melalui kami atau mana-mana kaedah pembayaran pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada IPAY 88, BOOST, TNG E-WALLET atau mana-mana yang lain bentuk kaedah pembayaran yang akan tersedia pada masa hadapan. Kata laluan unik anda tidak boleh dikongsi dengan sesiapa dan anda bersetuju untuk merahsiakannya sama sekali. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kata laluan anda selamat dan kerahsiaan. Kecuali kes penipuan atau penyalahgunaan yang bukan salah anda, anda menerima bahawa semua Pesanan yang dibuat di bawah akaun STARPET JOJO anda adalah tanggungjawab anda sendiri.

 

STARPET JOJO tidak akan bertanggungjawab untuk Pesanan yang menghadapi masalah penghantaran disebabkan oleh maklumat yang tidak lengkap, salah atau hilang yang diberikan oleh Anda diwajibkan untuk memberikan maklumat yang lengkap, tepat dan benar untuk pemprosesan Pesanan yang betul, termasuk alamat penghantaran anda, alamat e-mel dan sebarang bentuk maklumat hubungan.

Jika anda ingin memadam dan/atau berhenti menggunakan akaun STARPET JOJO anda, sila hantarkan e-mel kepada kami untuk meminta perkara yang sama. Kami mungkin menyekat, menggantung atau menamatkan akaun STARPET JOJO anda dan/atau penggunaan Aplikasi, jika kami secara munasabah percaya bahawa:

 1. seseorang, yang tidak dibenarkan, selain daripada anda menggunakan akaun STARPET JOJO anda; atau
 2. apabila anda disyaki atau didapati terlibat dalam sebarang bentuk aktiviti atau kelakuan yang melanggar Terma ini, dasar dan garis panduan kami, atau terlibat dalam aktiviti atau kelakuan yang kami anggap mengikut budi bicara mutlak kami sebagai penyalahgunaan Aplikasi .

3. SEKATAN / LARANGAN

Berikut ialah senarai tidak lengkap jenis kelakuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang pada Apl. STARPET JOJO berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap sesiapa sahaja yang, mengikut budi bicara STARPET JOJO, terlibat dalam mana-mana aktiviti yang dilarang termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:

 1. menggunakan Apl untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, negeri atau persekutuan;
 2. menyiarkan sebarang kandungan yang melanggar hak harta intelek, hak privasi, hak publisiti, hak rahsia perdagangan atau mana-mana hak lain mana-mana pihak;
 3. menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, lucah, memfitnah, mengancam, mengganggu, menghina, memfitnah, membenci atau memalukan mana-mana orang atau entiti lain seperti yang ditentukan oleh STARPET JOJO mengikut budi bicara mutlaknya atau menurut piawaian komuniti setempat;
 4. menyiarkan kandungan yang membentuk pembuli siber, seperti yang ditentukan oleh STARPET JOJO mengikut budi bicara mutlaknya;
 5. menyiarkan kandungan yang menggambarkan sebarang kelakuan berbahaya, mengancam nyawa atau sebaliknya berisiko;
 6. menghantar nombor telefon, alamat jalan, atau nama keluarga mana-mana orang;
 7. menyiarkan URL ke tapak web luaran atau sebarang bentuk HTML atau kod pengaturcaraan;
 8. menyiarkan apa-apa yang mungkin “spam,” seperti yang ditentukan oleh STARPET JOJO mengikut budi bicara mutlaknya;
 9. menyamar/memfitnah orang lain apabila menyiarkan kandungan;
 10. menuai atau sebaliknya mengumpul apa-apa maklumat tentang orang lain, termasuk alamat e-mel, tanpa kebenaran mereka;
 11. membenarkan mana-mana orang atau entiti lain menggunakan pengenalan anda untuk menyiarkan atau melihat komen;
 12. mengganggu, mengugut, mengintai atau mendera mana-mana orang di Apl;
 13. terlibat dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang mana-mana orang lain daripada menggunakan atau menikmati Laman Web, atau yang, mengikut budi bicara mutlak STARPET JOJO, mendedahkan STARPET JOJO atau mana-mana pelanggan, pembekal, atau mana-mana pihak lain kepada sebarang liabiliti atau kerugian apa-apa jenis; atau
 14. menggalakkan orang lain untuk terlibat dalam sebarang aktiviti terlarang seperti yang diterangkan

 

STARPET JOJO berhak tetapi tidak diwajibkan untuk melakukan mana-mana atau semua perkara berikut:

 1. menyiasat dakwaan bahawa mana-mana kandungan yang disiarkan pada Apl tidak mematuhi Syarat ini dan menentukan mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengalih keluar atau meminta kandungan itu dialih keluar;
 2. mengalih keluar kandungan yang menyalahgunakan, menyalahi undang-undang atau mengganggu, atau yang sebaliknya gagal mematuhi Syarat ini;
 3. menggantung atau menamatkan akses pengguna kepada Apl atau Akaun STARPET JOJO mereka apabila sebarang pelanggaran Terma ini;
 4. memantau, mengedit atau mendedahkan sebarang kandungan pada Apl; dan
 5. edit atau padamkan sebarang kandungan yang disiarkan pada Apl, tidak kira sama ada kandungan tersebut melanggarnya
 6. Sebarang keputusan yang diambil oleh STARPET JOJO adalah muktamad dan STARPET JOJO tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang membawa sebarang pelanggaran semasa penggunaan kami.

STARPET JOJO akan menyimpan semua hak kami untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang melanggar mana-mana hak di mahkamah Malaysia untuk melindungi STARPET JOJO.

4. HARTA INTELEK

STARPET JOJO dan pemberi lesennya, jika berkenaan, akan memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan, dalam dan pada Aplikasi dan lanjutan, Perkhidmatan dan sebarang cadangan, idea, permintaan penambahbaikan, maklum balas, cadangan atau lain-lain maklumat yang diberikan oleh anda atau mana-mana pihak lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Syarat Penggunaan tidak membentuk perjanjian jualan dan tidak menyampaikan kepada anda sebarang hak pemilikan dalam atau berkaitan dengan Perkhidmatan dan Aplikasi, atau sebarang hak harta intelek yang dimiliki oleh STARPET JOJO dan/atau pemberi lesennya. Nama STARPET JOJO, logo STARPET JOJO, Perkhidmatan, Aplikasi dan logo Pedagang dan nama produk yang dikaitkan dengan Aplikasi adalah tanda dagangan STARPET JOJO atau pihak ketiga, dan tiada hak atau lesen diberikan untuk menggunakannya. Untuk mengelakkan keraguan, istilah Aplikasi di sini hendaklah termasuk perisian, komponen, proses dan reka bentuk masing-masing secara keseluruhannya.

5. KERAHSIAAN

Anda hendaklah menyimpan secara rahsia semua maklumat dan data yang berkaitan dengan STARPET JOJO, perkhidmatan, produk, hal ehwal perniagaannya, rancangan pemasaran dan promosi atau operasi lain serta syarikat bersekutunya yang didedahkan kepada anda oleh atau bagi pihak STARPET JOJO (sama ada secara lisan atau dalam penulisan dan sama ada sebelum, pada atau selepas tarikh Perjanjian ini) atau yang sebaliknya diperolehi secara langsung atau tidak langsung oleh anda daripada Enjoy, atau mana-mana syarikat gabungannya, atau dicipta dalam perjalanan Perjanjian ini. Anda selanjutnya hendaklah memastikan bahawa anda hanya menggunakan maklumat sulit tersebut untuk menggunakan Perkhidmatan, dan tidak boleh tanpa kebenaran bertulis STARPET JOJO terlebih dahulu, mendedahkan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakannya untuk mana-mana pihak lain.

Kewajipan kerahsiaan di atas tidak akan terpakai setakat yang anda boleh menunjukkan bahawa maklumat yang berkaitan:

 1. berada pada masa penerimaan sudah berada dalam simpanan anda;
 2. adalah, atau menjadi pada masa hadapan, pengetahuan umum tanpa kesalahan atau peninggalan di pihak anda;
 3. telah diterima daripada pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mendedahkannya; atau dikehendaki untuk didedahkan oleh

6. PRIVASI DATA DAN DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 1. STARPET JOJO mengumpul dan memproses Data Peribadi anda mengikut Privasinya. Dasar Privasi terpakai kepada semua Perkhidmatan STARPET JOJO dan syaratnya dijadikan sebahagian daripada Perjanjian ini melalui rujukan ini.
 2. Jika berkenaan, anda bersetuju dan bersetuju dengan STARPET JOJO, anak syarikatnya dan mana-mana syarikat gabungannya mengumpul, menggunakan, memproses dan mendedahkan Data Peribadi seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut dalam Privasi kami
 3. Anda mengakui bahawa STARPET JOJO boleh mendedahkan Data Peribadi individu lain kepada anda semasa anda menggunakan STARPET JOJO. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda hanya akan menggunakan Data Peribadi tersebut untuk tujuan yang didedahkan kepada anda oleh STARPET JOJO, dan bukan untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan.

7. SEKATAN DAN LARANGAN

 1. Perkhidmatan tertentu yang ditawarkan pada Apl kami tertakluk pada sekatan dan/atau larangan (“ LARANGAN ”), bergantung pada undang-undang yang terpakai di lokasi yang anda langgani Perkhidmatan. Sekatan dan/atau larangan ini termasuk keperluan umur minimum untuk mana-mana produk yang mengandungi alkohol, Haiwan Terkawal, Haiwan Terhad, isu Halal dan mana-mana Perkhidmatan lain yang kami berhak untuk tidak menghantar kepada anda berdasarkan keperluan berkanun yang berkaitan pada masa yang berkuat kuasa. .
 2. STARPET JOJO atau penunggang rakan kongsi kami berhak untuk tidak menghantar barangan tidak halal yang mengandungi bahan tidak halal kepada mana-mana pengguna yang beragama Islam. STARPET JOJO berhak untuk menyemak identiti anda selepas penghantaran yang sama kepada anda dan caj tambahan mungkin dikenakan untuk menampung sebarang kos dan/atau penghantaran mundur yang mungkin diperlukan. Tiada bayaran balik untuk pembelian Perkhidmatan Terperingkat akan dikembalikan kepada anda, tertakluk kepada asas kes.
 3. Untuk membeli mana-mana produk yang mengandungi Alkohol, anda mestilah daripada STARPET JOJO yang sah berkanun, Pedagang dan penunggang penghantaran mereka, mengikut mana-mana yang berkenaan, berhak mengikut budi bicara mutlak mereka:
  1. untuk meminta bukti umur yang sah (cth. kad pengenalan) kepada mana-mana orang sebelum mereka menghantar Alkohol;
  2. untuk menolak penghantaran jika anda tidak dapat membuktikan anda mencapai umur yang sah; dan/atau
 4. untuk menolak penghantaran kepada mana-mana orang atas sebarang sebab

8. HAIWAN HAIWAN TERHAD

 1. Sebarang perkhidmatan penghantaran mana-mana haiwan peliharaan yang terhad tidak akan dibenarkan dan diterima oleh Syarikat Kami atas apa jua sebab.
 2. Untuk mengelakkan keraguan, Haiwan Terhad bermaksud mana-mana haiwan peliharaan dan/atau haiwan yang dilarang diimport atau disimpan atau dimiliki di bawah mana-mana Akta Malaysia (termasuk AKTA PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR 2010, Akta Binatang 1953 dan lain-lain).
 3. Sekiranya berlaku sebarang penyiasatan oleh pihak berkuasa yang berkaitan untuk mana-mana Haiwan Terhad, STARPET JOJO akan menyimpan semua hak mereka termasuk tetapi tidak terhad untuk menyerahkan Haiwan Terhad kepada pihak berkuasa yang berkenaan, memberikan maklumat am termasuk tetapi tidak terhad kepada data peribadi kepada pihak berkuasa yang berkaitan dan mengambil sebarang langkah yang perlu untuk mendapatkan hak STARPET JOJO. Sebarang kerosakan termasuk kehilangan keuntungan dan reputasi hendaklah dituntut ke atas pengguna untuk sebarang kerosakan yang dialami oleh STARPET JOJO.
 4. Syarikat dan/atau pemandu kami hendaklah menolak, menolak dan/atau melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya semasa pengambilan, mengesyaki bahawa haiwan dan/atau haiwan peliharaan tersebut termasuk dalam kategori Haiwan Terhad. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan, kehilangan, kecederaan dan/atau pendakwaan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan

9. HAIWAN HAIWAN TERKAWAL

 1. Haiwan Terkawal hendaklah bermaksud mana-mana haiwan dan/atau haiwan peliharaan yang memerlukan lesen sah yang dikeluarkan oleh atau daripada mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan termasuk pihak berkuasa tempatan untuk menghantar, menyimpan atau memiliki di bawah mana-mana Akta Malaysia atau oleh undang-undang mana-mana pihak berkuasa tempatan.
 2. Sekiranya berlaku sebarang penyiasatan oleh pihak berkuasa yang berkaitan untuk mana-mana Haiwan Terkawal, STARPET JOJO akan menyimpan semua hak mereka termasuk tetapi tidak terhad untuk menyerahkan Haiwan Terkawal.

 

kepada pihak berkuasa yang berkaitan, memberikan maklumat am termasuk tetapi tidak terhad kepada data peribadi kepada pihak berkuasa yang berkaitan dan mengambil sebarang langkah yang perlu untuk mendapatkan hak STARPET JOJO. Sebarang kerosakan termasuk kehilangan keuntungan dan reputasi hendaklah dituntut ke atas pengguna untuk sebarang kerosakan yang dialami oleh STARPET JOJO.

 1. Syarikat kami mungkin dari semasa ke semasa memerlukan Pengguna untuk memberikan sebarang sijil dan/atau lesen yang sah sebelum mengambil perkhidmatan yang disediakan oleh STARPET JOJO.
 2. Syarikat dan/atau pemandu kami hendaklah menolak, menolak dan/atau melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya semasa pengambilan, mengesyaki bahawa haiwan dan/atau haiwan peliharaan tersebut termasuk dalam kategori Haiwan Terkawal dan pengguna telah gagal dan /atau diabaikan dan/atau enggan memberikan sijil dan/atau lesen sah yang berkaitan. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan, kehilangan, kecederaan dan/atau pendakwaan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan

10. Belian

 1. Apabila anda membuat Pesanan atau membuat sebarang pembelian dengan STARPET JOJO, STARPET JOJO akan mengesahkan pesanan anda dengan menghantar e-mel pengesahan yang mengandungi resit Pesanan. Di mana berkenaan, Pesanan mungkin termasuk semua caj dan sebarang cukai yang dikenakan (cth. Cukai perkhidmatan dan perkhidmatan, cukai nilai tambah, dsb.). Sekiranya anda gagal menerima e-mel dalam masa 24 jam dalam pembelian, sila hubungi perkhidmatan pelanggan untuk mendapatkan bantuan lanjut.
 2. Sesetengah Pedagang mungkin memerlukan nilai pesanan minimum (“ MOV ”) sebelum Pesanan boleh dibuat dan dihantar kepada anda. Jika Pesanan yang berkenaan gagal memenuhi MOV, anda akan mempunyai pilihan untuk membayar perbezaan untuk memenuhi MOV atau menambah lebih banyak Perkhidmatan pada anda.
 3. Sila ambil perhatian bahawa Pesanan anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang disediakan oleh Pedagang.
 4. Sebelum membuat Pesanan Penghantaran:-
  1. Anda dikehendaki memberikan alamat penghantaran dan/atau alamat pengambilan agar Platform dapat memaparkan Pedagang yang tersedia di kawasan penghantaran anda.
  2. Sebaik sahaja anda memilih Pedagang, anda akan dibawa ke halaman menu Pedagang itu untuk anda pilih dan tambah Perkhidmatan anda pada troli.
 5. Untuk melengkapkan Pesanan, sila ikut arahan pada skrin selepas mengklik ‘ Checkout’ . Anda mungkin dikehendaki memberikan butiran tambahan untuk kami melengkapkan anda. Anda dikehendaki menyemak dan mengesahkan bahawa semua maklumat yang anda berikan, termasuk jumlah, butiran penghantaran, butiran peribadi, maklumat pembayaran dan kod baucar (jika berkenaan) adalah benar, tepat dan lengkap sebelum anda mengklik ” TEMPAT ORDER “. Pesanan berjaya dibuat apabila anda menerima pengesahan e-mel yang mengandungi resit Pesanan anda daripada kami.
 6. Sila hubungi kami dengan segera melalui ciri sembang sokongan pelanggan dalam apl kami jika anda ingin membatalkan Pesanan anda selepas pesanan dibuat. Anda mempunyai hak untuk membatalkan Pesanan anda dengan syarat Pedagang belum menerima pesanan anda

11. PEMBAYARAN BALIK DAN PERTIKAIAN

 1. Anda hanya berhak mendapat bayaran balik sebarang pembelian dan/atau langganan mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh Pedagang dan/atau kami melalui Apl kami sekiranya perkhidmatan dan/atau produk yang disediakan oleh Pedagang adalah berbeza dengan ketara daripada perihalan yang disediakan semasa pembelian mana-mana
 2. Sebarang Aduan fasal 11 (a) di atas hendaklah dibuat dalam tempoh 3 hari dari tarikh pembayaran pembayaran dan/atau Perkhidmatan, yang mana terkemudian.
 3. Sebarang aduan lewat daripada 3 hari yang dinyatakan di atas tidak boleh
 4. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertikaian yang dikemukakan oleh anda, kami akan mendapatkan penjelasan daripada Peniaga berkenaan dengan produk atau
 5. STARPET JOJO hendaklah menjamin bahawa semua keadaan mengambil kira dan mungkin memerlukan anda mengemukakan sebarang bukti lanjut untuk menyokong
 6. STARPET JOJO akan melayan setiap aduan sebagai kes individu, berdasarkan kes ke kes, untuk membuat keputusan sama ada untuk membayar balik jumlah pembelian kepada anda dalam tempoh 14 hari selepas STARPET JOJO akan meminta Pengguna Akhir untuk memberikan butiran akaun bank mereka agar STARPET JOJO mengaktifkan prosedur pembayaran balik. Semua bayaran balik jumlah tersebut hendaklah ditunjukkan dalam Akaun Pengguna Akhir dalam tempoh 14 hari selepas STARPET JOJO memaklumkan Pengguna Akhir tentang keputusan aduan (jika berjaya) dan tertakluk kepada Pengguna Akhir memberikan butiran akaun bank masing-masing.
 7. STARPET JOJO berhak untuk membatalkan sebarang Pesanan/Pembelian dan/atau menggantung, menyahaktifkan atau menamatkan akaun STARPET JOJO anda mengikut budi bicara mutlaknya jika ia secara munasabah mengesyaki atau mengesan tingkah laku atau aktiviti penipuan yang dikaitkan dengan akaun STARPET JOJO anda dan/atau dengan anda.

12. BAYARAN

 1. Harga yang disebut dalam Aplikasi hendaklah dipaparkan dalam mata wang Malaysia, Ringgit Malaysia dan tertakluk kepada cukai yang dikenakan. Harga dan tawaran pada Apl mungkin berbeza daripada harga dan anda menerima tawaran yang ditawarkan oleh kami
 2. Cara kami memaparkan harga Perkhidmatan kami mungkin berbeza bergantung pada Pedagang dan/atau jarak, dan harga yang ditunjukkan pada Apl kami mungkin:
  1. termasuk SST atau cukai lain yang setara; atau
  2. tidak termasuk SST atau setara lain
 3. Pecahan harga dan caj tambahan dipaparkan sebelum Checkout. Apabila anda membuat Pesanan, anda bersetuju menerima semua amaun, caj tambahan dan jumlah akhir ‘ Jumlah’ yang dipaparkan kepada
 4. Yuran penghantaran dikenakan pada setiap Pesanan melainkan dinyatakan
 5. Harga yang ditunjukkan pada Apl adalah pada masa setiap Pesanan dan mungkin tertakluk kepada
 6. Anda boleh memilih untuk membayar Pesanan menggunakan mana-mana kaedah pembayaran berbeza yang ditawarkan pada Apl
 7. Selepas Pesanan berjaya dibuat, anda akan menerima pengesahan e-mel daripada kami dengan bayaran Penghantaran Pesanan anda tidak akan dipaparkan dalam resit Pesanan anda jika anda memilih untuk Ambil.

13. Kaedah Pembayaran

 1. STARPET JOJO berhak untuk menawarkan kaedah pembayaran tambahan dan/atau mengalih keluar kaedah pembayaran sedia ada pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Jika anda memilih untuk membayar menggunakan kaedah pembayaran dalam talian, pembayaran akan diproses oleh pembekal perkhidmatan pembayaran pihak ketiga kami. Dengan persetujuan anda, maklumat kad kredit / pembayaran anda akan disimpan dengan pembekal perkhidmatan pembayaran pihak ketiga kami untuk pesanan akan datang. STARPET JOJO tidak menyimpan kad kredit atau maklumat pembayaran anda.
 2. Anda mesti memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi pada kad kredit dan debit anda untuk memenuhi pembayaran Setakat yang diperlukan, STARPET JOJO bertanggungjawab untuk pembayaran yang dibuat pada Aplikasi kami termasuk bayaran balik, caj balik, pembatalan dan penyelesaian pertikaian, dengan syarat jika munasabah dan wajar dan dalam selaras dengan Terma ini.
 3. Untuk sebarang caj tol yang dikenakan semasa pengangkutan haiwan peliharaan, STAPET JOJO mempunyai hak dan kuasa penuh untuk memotong daripada kad debit, kad kredit dan/atau e-dompet anda caj tol yang dikenakan untuk perjalanan penghantaran
 4. Sekiranya jumlah anda dalam kad debit, kad kredit dan/atau e-dompet tidak mencukupi untuk menolak caj tol yang dikenakan, anda akan dihentikan sementara daripada menggunakan mana-mana

 

perkhidmatan STARPET JOJO sekiranya akaun anda menetapkan sebarang caj tol tertunggak sehingga caj tol tertunggak dibayar sepenuhnya oleh anda.

14. Syarat Pembayaran untuk Peniaga

 1. Sebarang bayaran yang anda bayar STARPET JOJO untuk Perkhidmatan perlu dibayar serta-merta dan tidak akan dikembalikan (“Yuran Perkhidmatan”). Tertakluk kepada sebarang had yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkenaan, Yuran Perkhidmatan adalah peratusan daripada Caj Pengguna, seperti yang ditentukan oleh STARPET JOJO dari semasa hingga Polisi tanpa bayaran balik ini akan terpakai pada setiap masa tanpa mengira keputusan anda untuk menamatkan akses anda kepada Aplikasi / Platform, keputusan kami untuk menamatkan atau menggantung akses anda kepada Aplikasi / Platform, gangguan yang disebabkan oleh Perkhidmatan sama ada dirancang, tidak sengaja atau disengajakan, atau apa-apa sebab sekalipun.
 2. Anda mengakui dan mengesahkan bahawa STARPET JOJO boleh mentadbir dan bertindak sebagai ejen kutipan anda untuk membayar kepada anda jumlah Caj Pengguna yang perlu dibayar kepada anda berkenaan dengan peruntukan anda
 3. STARPET JOJO mengekalkan hak untuk menggantung pemprosesan sebarang transaksi di mana ia secara munasabah percaya bahawa transaksi itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana anda dan/atau Pengguna telah melanggar mana-mana Terma dalam Perjanjian ini. Dalam keadaan sedemikian, anda tidak akan bertanggungjawab STARPET JOJO untuk sebarang penahanan, kelewatan, penggantungan, pelucuthakan atau pembatalan, sebarang pembayaran kepada

15. Syarat Pembayaran Untuk Pengguna

 1. Pembayaran boleh dibuat secara terus dalam Aplikasi melalui penambahan kad kredit atau debit, atau melalui kaedah lain untuk membuat pembayaran kepada peniaga seperti yang tersedia dalam Aplikasi (setiap satu, bersama kaedah pembayaran tersebut dalam titik tumpu pertama, “ Sumber Pembiayaan”).
 2. Anda bersetuju bahawa kami boleh mengesahkan dan membenarkan butiran Sumber Pembiayaan apabila anda mula-mula mendaftarkan Sumber Pembiayaan dengan kami serta apabila anda menggunakan
 3. Dalam kes kad kredit sebagai Sumber Pembiayaan, anda bersetuju bahawa kami mungkin mengeluarkan penahanan kebenaran yang munasabah, yang bukan caj sebenar terhadap kad anda, untuk mengesahkan kaedah pembayaran anda melalui kad anda. Penahanan mungkin muncul dalam penyata anda sebagai “belum selesai”. Penahanan kebenaran dikeluarkan sebagai langkah pencegahan terhadap sebarang penggunaan kad anda yang tidak dibenarkan atau penipuan.
 4. Sekiranya pembayaran anda menggunakan kad kredit kerana Sumber Pembiayaan anda diproses di luar negara, anda akan bertanggungjawab untuk sebarang caj tambahan berkaitan
 5. Syarikat mempunyai hak untuk menggantung pemprosesan sebarang urus niaga di mana ia secara munasabah percaya bahawa urus niaga itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana Syarikat secara munasabah percaya anda melanggar Syarat
 6. Anda bersetuju bahawa anda akan bekerjasama berhubung dengan mana-mana pemeriksaan jenayah kewangan yang diperlukan dan untuk membantu Syarikat dalam mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan semasa dalam
 7. Syarikat berhak untuk menggantung penggunaan akaun anda sepenuhnya atau menyekat mana-mana instrumen kewangan contohnya kad kredit atau debit di mana ia secara munasabah percaya bahawa aktiviti akaun itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana Syarikat secara munasabah percaya anda melanggar Terma Penggunaan.
 8. Apabila anda membuat atau menerima bayaran, anda bertanggungjawab kepada Syarikat untuk jumlah penuh bayaran yang dihantar kepada anda serta sebarang bayaran jika pembayaran itu kemudiannya tidak sah atas sebarang sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada tuntutan, caj balik, atau jika terdapat pembalikan pembayaran. Anda bersetuju untuk membenarkan Syarikat menentukan (atau dalam kes di mana kad kredit digunakan sebagai

 

Sumber Pembiayaan, untuk bekerjasama dengan pengeluar kad kredit anda) untuk menentukan pihak yang sesuai untuk menanggung beban tuntutan, caj balik atau pembalikan tersebut.

 1. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan syarikat kad kredit anda mengenai anda
 2. Anda bertanggungjawab untuk semua kerugian, pembalikan, yuran, tuntutan, penalti atau caj balik, yang ditanggung oleh anda atau Syarikat, pengguna lain, atau pihak ketiga yang disebabkan oleh atau timbul daripada pelanggaran Perjanjian ini, kerosakan atau kehilangan telefon bimbit anda. peranti, penggunaan dibenarkan akaun anda oleh pihak ketiga dan/atau penggunaan Perkhidmatan anda, dan jika perkara tersebut ditanggung oleh Syarikat, pengguna lain atau pihak ketiga, anda bersetuju untuk membayar balik yang sama untuk mana-mana dan semua

15A. JOJO WALLET

 1. Syarikat memperkenalkan kaedah pembayaran kefungsian dompet di bawah istilah “JOJO Wallet” sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dalam STARPET JOJO.
 2. Dompet JOJO boleh digunakan untuk penjualan dan pembelian barangan dan perkhidmatan daripada semua Pedagang dan/atau mana-mana Perkhidmatan dan/atau Produk yang ditawarkan dalam STARPET JOJO, DENGAN SYARAT TETAPI tiada pembayaran yang melanggar peruntukan Terma & Syarat ini akan dibenarkan. .
 3. Pengguna hendaklah segera memberitahu Syarikat kami jika terdapat sebarang aktiviti penipuan atau kecurian dana dalam Dompet JOJO yang mana Pengguna menjadi
 4. Pembayaran melalui perkhidmatan JOJO Wallet boleh dibuat terus dalam aplikasi melalui penambahan kad kredit atau debit, atau melalui kaedah lain untuk membuat pembayaran kepada peniaga seperti yang tersedia dalam Aplikasi, atau dengan menggunakan JOJO
 5. Pengguna boleh memilih untuk menambah sebarang kad kredit atau debit atau kaedah lain untuk membuat pembayaran ke dalam JOJO
 6. Anda bersetuju bahawa kami boleh mengesahkan dan membenarkan butiran Sumber Pembiayaan apabila anda mula-mula mendaftarkan Sumber Pembiayaan dengan kami serta apabila anda menggunakan
 7. Dalam kes kad kredit sebagai Sumber Pembiayaan, anda bersetuju bahawa kami mungkin mengeluarkan penahanan kebenaran yang munasabah, yang bukan caj sebenar terhadap kad anda, untuk mengesahkan kaedah pembayaran anda melalui kad anda. Penahanan mungkin muncul dalam penyata anda sebagai “belum selesai”. Penahanan kebenaran dikeluarkan sebagai langkah pencegahan terhadap sebarang penggunaan kad anda yang tidak dibenarkan atau penipuan.
 8. Sekiranya pembayaran anda melalui JOJO Wallet menggunakan kad kredit kerana Sumber Pembiayaan anda diproses di luar negara, anda akan bertanggungjawab untuk sebarang caj tambahan berkaitan
 9. Dompet JOJO anda hanya akan memegang mata wang Ringgit Malaysia.
 10. Syarikat mempunyai hak untuk menggantung pemprosesan sebarang urus niaga di mana ia secara munasabah percaya bahawa urus niaga itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana Syarikat secara munasabah percaya anda melanggar Syarat
 11. Anda bersetuju bahawa anda akan bekerjasama berhubung dengan mana-mana pemeriksaan jenayah kewangan yang diperlukan dan untuk membantu Syarikat dalam mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan semasa dalam
 12. Syarikat berhak untuk menggantung penggunaan akaun anda sepenuhnya, melumpuhkan ciri tanpa tunai dalam Dompet JOJO atau menyekat mana-mana instrumen kewangan contohnya kad kredit atau debit di mana ia secara munasabah percaya bahawa aktiviti akaun itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana Syarikat secara munasabah percaya anda telah melanggar Syarat ini
 13. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan syarikat kad kredit anda mengenai anda
 14. Anda bertanggungjawab untuk semua kerugian, pembalikan, yuran, tuntutan, penalti atau caj balik, yang ditanggung oleh anda atau Syarikat, pengguna lain, atau pihak ketiga yang disebabkan oleh atau timbul daripada pelanggaran Perjanjian ini, kerosakan atau kehilangan telefon bimbit anda. peranti, penggunaan yang dibenarkan bagi akaun anda

 

oleh pihak ketiga dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan jika perkara tersebut ditanggung oleh Syarikat, pengguna lain, atau pihak ketiga, anda bersetuju untuk membayar balik yang sama untuk mana-mana dan semua liabiliti tersebut.

 1. Anda boleh membeli kredit untuk Dompet JOJO yang boleh digunakan untuk membayar barangan dan perkhidmatan sama ada melalui Pembiayaan
 2. Jumlah maksimum kredit dalam Dompet JOJO yang dihadkan oleh pengguna pada RM5,000.00.
 3. Syarikat boleh mengikut budi bicara mutlaknya menolak permintaan anda untuk membeli kredit dalam JOJO Wallet atas apa jua sebab sekalipun, termasuk tanpa had, di mana pembelian Kredit yang dicadangkan anda yang akan menyebabkan jumlah agregat nilai tersimpan dipegang oleh Syarikat, secara langsung atau tidak langsung, bersendirian atau bersama-sama dengan mana-mana orang yang Syarikat mempunyai kawalan atau pengaruh, melebihi sebarang nilai yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan semasa; atau
 4. Semua kredit dalam JOJO Wallet yang tidak digunakan oleh anda untuk tempoh tidak kurang daripada tujuh

(7) tahun hendaklah disifatkan tidak aktif, dan semua kredit yang tidak dituntut di dalamnya hendaklah diserah simpan dengan Pendaftar Wang Tak Dituntut (Jabatan Akauntan Negara Malaysia) (“Pendaftar”). Anda boleh mendapatkan semula kredit yang tidak dituntut ini terus daripada Pendaftar ditolak sebarang yuran atau caj yang mungkin dikenakan, tanpa sebarang tindakan lanjut kepada Syarikat.

 1. Anda tidak akan menerima faedah atau pendapatan lain pada Kredit anda. Syarikat mungkin menerima faedah ke atas jumlah yang dipegang oleh Syarikat bagi pihak anda. Anda bersetuju untuk menyerahkan hak anda kepada Syarikat untuk sebarang faedah yang diperoleh daripada Kredit anda.
 2. Anda boleh menyemak baki Kredit anda dalam Aplikasi. Baki Kredit yang dinyatakan dalam Permohonan hendaklah berfungsi sebagai bukti muktamad
 3. Memandangkan pembelian JOJO Wallet mungkin melibatkan urus niaga kad kredit melalui institusi kewangan, sekiranya berlaku sebarang kesilapan dalam urus niaga tersebut yang mengakibatkan pembalikan, fi, tuntutan, penalti atau caj balik daripada institusi kewangan, Syarikat berhak untuk menarik balik jumlah tersebut. (sehingga jumlah yang dipertikaikan) daripada Kredit anda atau dengan apa-apa cara lain yang difikirkan sesuai dalam satu-satunya
 4. Syarikat berhak untuk melucutkan kredit anda apabila ia secara munasabah percaya bahawa transaksi itu mungkin penipuan, menyalahi undang-undang atau melibatkan sebarang aktiviti jenayah atau di mana Syarikat secara munasabah percaya anda melanggar Syarat Penggunaan.
 5. Kredit dalam Dompet JOJO boleh dikeluarkan ke akaun yang ditetapkan dengan bank tempatan berlesen di Malaysia atas nama pengguna, butirannya akan dimaklumkan kepada Syarikat melalui peruntukan Permohonan tertakluk kepada caj pentadbir sebanyak RM2 .00 setiap
 6. Syarikat mempunyai hak untuk menyekat pengeluaran semua atau sebahagian daripada Kredit dalam Dompet JOJO untuk tempoh masa yang ditetapkan untuk tujuan pengurusan risiko sebagai ganti kepada potensi tuntutan masa depan, caj balik atau pembalikan.
 7. Untuk sebarang caj tol yang dikenakan semasa pengangkutan haiwan peliharaan, STAPET JOJO mempunyai hak dan kuasa penuh untuk memotong daripada Dompet JOJO anda caj tol yang dikenakan untuk perjalanan penghantaran
 8. Sekiranya jumlah anda dalam Dompet JOJO tidak mencukupi untuk menolak caj tol yang dikenakan, pemotongan akan dilakukan secara automatik semasa tambah nilai seterusnya. Anda akan dihentikan sementara daripada menggunakan mana-mana perkhidmatan STARPET JOJO sekiranya akaun anda menetapkan sebarang caj tol tertunggak.

16. Kawasan Penghantaran dan/atau Pengambilan

 1. Anda memahami bahawa Pedagang kami menawarkan Perkhidmatan mereka dalam penghantaran dan/atau kawasan pengambilan tertentu dan Pedagang kami berbeza dari kawasan ke kawasan. Dengan memasukkan alamat penghantaran dan/atau pengambilan anda pada Apl, anda akan melihat Pedagang yang kami sediakan untuk anda pada masa itu
 2. Kawasan penghantaran dan/atau pengambilan mungkin mengembang, mengecut atau berubah bergantung pada cuaca dan keadaan trafik serta situasi kekerasan

17. Penghantaran dan/atau Masa Mengambil

 1. STARPET JOJO hendaklah menghantar Pesanan anda dan/atau mengambil dan/atau menghantar haiwan peliharaan anda ke alamat penghantaran dan/atau pengambilan yang diberikan oleh Anda. Anda boleh memilih untuk Pesanan dan/atau haiwan peliharaan anda untuk dihantar “ ASAP” atau dijadualkan untuk masa tertentu Anggaran masa penghantaran akan diberikan kepada anda dalam pengesahan e-mel anda tetapi masa penghantaran akan berbeza-beza bergantung pada faktor yang tidak dikawal oleh kami (cth. kuantiti pesanan, jarak, masa hari (tempoh puncak), keadaan cuaca , keadaan lalu lintas, dsb.). Anda boleh melihat baki penghantaran dan/atau masa pengambilan Pesanan apabila anda mengklik pada ‘Pesanan saya di Apl. Anda mengakui bahawa penghantaran dan/atau masa pengambilan yang kami sediakan hanyalah anggaran dan Pesanan mungkin tiba lebih awal atau lewat. Untuk memastikan anda tidak terlepas penghantaran dan/atau pengambilan Pesanan, anda harus memastikan sama ada anda atau seseorang berada di lokasi penghantaran dan/atau pengambilan sebaik sahaja Pesanan dibuat. STARPET JOJO berhak untuk tidak menghantar dan/atau mengambil Pesanan anda sekiranya terdapat sebarang salah nyata, maklumat salah dan/atau sebarang pelanggaran undang-undang atau mana-mana terma yang ditetapkan dalam syarat penggunaan ini.
 2. Dalam kes di mana kami cuba menghantar dan/atau mengambil Pesanan tetapi kami tidak dapat berbuat demikian atas sebab yang disebabkan oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  1. tiada sesiapa yang hadir atau tersedia untuk menerima Pesanan dan/atau haiwan peliharaan;
  2. pelanggan tidak dapat dihubungi walaupun cuba menghubungi pelanggan melalui nombor telefon yang diberikan;
 • kekurangan akses yang sesuai atau mencukupi untuk menghantar Pesanan atau mengambil dengan jayanya;
 1. kekurangan lokasi yang sesuai atau selamat untuk meninggalkan dan/atau mengambil Pesanan dan/atau

 

STARPET JOJO mempunyai semua hak untuk menamatkan Perkhidmatan dan sebarang bayaran tidak akan dikembalikan. Sekiranya mana-mana Haiwan Peliharaan masih tidak dihantar kepada pemiliknya kerana bukan kesalahan STARPET JOJO, caj mengikut kadar pasaran untuk yuran penginapan dan penyimpanan untuk Haiwan Kesayangan akan dikenakan kepada Pengguna. Sekiranya berlaku sebarang saman undang-undang terhadap Pengguna, semua yuran guaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran guaman atas dasar peguam cara pelanggan akan boleh dituntut terhadap Pengguna.

 

 1. Jika anda masih tidak dapat dihubungi atau gagal menerima Pesanan dalam masa sepuluh (10) minit dari masa Pesanan tiba di alamat penghantaran anda, STARPET JOJO berhak untuk membatalkan Pesanan tanpa bayaran balik atau remedi kepada
 2. Setelah menerima Pesanan anda, jika anda mendapati terdapat masalah dengan Pesanan anda (cth pesanan yang salah, pesanan yang rosak, atau Perkhidmatan yang hilang) sila hubungi sokongan pelanggan kami Dalam sesetengah kes, STARPET JOJO mungkin meminta bukti fotografi dan/atau maklumat tambahan kepada menyiasat dengan betul isu dengan Pesanan anda. Jika kami menentukan bahawa Pesanan dan/atau Perkhidmatan yang anda terima tidak dalam keadaan atau kualiti yang memuaskan, kami akan memberi pampasan kepada anda untuk Pesanan anda atau sebahagian daripada Pesanan anda.
 3. Sekiranya berlaku kelewatan yang tidak munasabah yang disebabkan oleh anda, anda menanggung risiko sebarang kerosakan atau kehilangan Perkhidmatan atau sebarang kemerosotan kualiti atau perubahan dalam keadaan Perkhidmatan (cth perubahan dalam suhu yang sesuai untuk digunakan). Dalam kes ini, anda tidak berhak mendapat penggantian, bayaran balik atau penggantian Perkhidmatan. Anda sendiri bertanggungjawab untuk memeriksa Perkhidmatan/Pesanan dan hendaklah melaporkan sebarang isu kepada Pedagang.
 4. Sekiranya mana-mana perjalanan pengangkutan haiwan peliharaan melibatkan lulus mana-mana tol, caj tol akan ditanggung sepenuhnya oleh anda melalui pembayaran tambahan melalui dompet JOJO atau sebarang bentuk kaedah pembayaran yang digunakan oleh STARPET JOJO

18. Diskaun dan Promosi

 1. Dari semasa ke semasa, STARPET JOJO boleh menjalankan kempen pemasaran dan promosi yang menawarkan kod, diskaun dan tawaran promosi lain untuk digunakan pada Apl (“ Promosi ”). Promosi tertakluk pada tempoh sah, tempoh penebusan dan dalam kes tertentu, hanya boleh digunakan
 2. Promosi mungkin tidak sah apabila digunakan bersama dengan diskaun lain atau Terma dan syarat tambahan mungkin dikenakan pada Promosi.
 3. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Promosi hanya boleh digunakan pada kami
 4. STARPET JOJO berhak untuk membatalkan, memberhentikan atau menolak penggunaan mana-mana Promosi tanpa notis awal Terma & syarat restoran individu dikenakan
 5. Kami mungkin mengecualikan Pedagang tertentu daripada menggunakan Promosi pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu

19. Perwakilan, Waranti dan Aku janji

Dengan menggunakan Aplikasi, anda menyatakan, menjamin / mengaku janji bahawa:

 1. Anda mempunyai kapasiti undang-undang untuk memasuki Perjanjian dan anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Anda tidak boleh memasuki Perjanjian jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun;
 2. Semua maklumat yang anda berikan adalah benar dan tepat;
 3. Anda hanya akan menggunakan Aplikasi, Platform dan Perkhidmatan untuk tujuan yang dimaksudkan dan di sisi undang-undang;
 4. Anda akan menyimpan kata laluan akaun anda atau sebarang pengenalan yang kami berikan kepada anda yang membenarkan akses kepada Perkhidmatan selamat dan sulit;
 5. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain;
 6. Anda tidak akan cuba mengganggu atau membahayakan Perkhidmatan dan/atau Aplikasi dalam apa jua cara;
 7. Anda tidak akan cuba mengeksploitasi mana-mana bahagian Aplikasi secara komersil tanpa kebenaran kami, termasuk tanpa had mengubah suai mana-mana kandungan Aplikasi dalam apa jua cara, atau menyalin, menghasilkan semula, memaparkan secara terbuka, mengedar atau sebaliknya menggunakan atau menyampaikannya untuk sebarang tujuan awam atau komersial tanpa kebenaran kami;
 8. Anda tidak akan membenarkan orang lain untuk menggunakan identiti atau status pengguna anda, dan anda tidak boleh menyerahkan atau sebaliknya memindahkan akaun pengguna anda kepada mana-mana orang atau entiti lain;
 9. Anda akan memberikan kami apa-apa bukti identiti atau sebarang dokumen, permit, lesen atau kelulusan lain yang kami mungkin minta atau perlukan secara munasabah;
 10. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi untuk menghantar atau menyimpan sebarang bahan yang menyalahi undang-undang atau untuk tujuan penipuan;
 11. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi untuk menyebabkan kacau ganggu atau berkelakuan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak menghormati STARPET JOJO atau mana-mana pihak ketiga;
 12. Apabila menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang terpakai kepada anda dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda;
 13. Anda tidak akan menyalin, atau mengedarkan Aplikasi atau kandungan lain tanpa kebenaran bertulis daripada STARPET JOJO;
 14. Anda akan memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap seperti yang diperlukan untuk Perkhidmatan dan memikul tanggungjawab untuk mengekalkan dan mengemas kini maklumat anda tepat pada masanya untuk memastikannya tepat, terkini dan lengkap pada setiap masa sepanjang tempoh Perjanjian. Anda bersetuju bahawa STARPET JOJO boleh bergantung pada maklumat anda sebagai tepat, terkini dan lengkap. Anda mengakui bahawa jika maklumat anda adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap dalam apa jua aspek, STARPET JOJO mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menamatkan Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis;
 15. Anda hanya akan menggunakan pusat akses atau akaun data yang dibenarkan anda gunakan;
 16. Anda bersetuju bahawa Perkhidmatan disediakan atas dasar usaha yang munasabah;
 17. Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan anda akan tertakluk kepada Dasar Privasi STARPET JOJO;
 18. Anda bersetuju untuk membantu STARPET JOJO dengan sebarang penyiasatan dalaman atau luaran seperti yang mungkin diperlukan oleh STARPET JOJO dalam mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan yang sedia ada;
 19. Anda bersetuju untuk memikul tanggungjawab dan liabiliti penuh untuk semua kerugian atau kerosakan yang dialami oleh anda sendiri, STARPET JOJO atau mana-mana pihak lain akibat daripada pelanggaran Perjanjian ini;
 20. Anda tidak akan menggunakan peranti atau aplikasi yang diubah suai dengan tujuan untuk mengelakkan pengesanan atau memudahkan sebarang aktiviti yang bertujuan untuk menipu STARPET JOJO atau mengganggu fungsi semula jadi Aplikasi;
 21. Anda memberikan kami nombor telefon pengguna STARPET JOJO dan kenalan lain dalam buku alamat telefon mudah alih anda secara tetap Anda mengesahkan bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan kami nombor sedemikian untuk meningkatkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
 22. Anda dilarang sama sekali menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan lain seperti tetapi tidak terhad kepada perlombongan data maklumat atau maklumat STARPET JOJO yang berkaitan dengan Aplikasi atau Perkhidmatan. Pelanggaran di sini merupakan satu kesalahan berat dan boleh dianggap sebagai pengintipan industri atau sabotaj, dan Enjoy berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai atau dibenarkan di bawah undang-undang terhadap anda, dan/atau mana-mana orang, sama ada asli atau buatan, mengarahkan atau mengarahkan anda, sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan selain untuk tujuan ia bertujuan untuk digunakan; dan
 23. Anda selanjutnya mewakili, menjamin / mengaku janji bahawa:
 24. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah untuk kegunaan peribadi anda sendiri;
 25. Anda tidak akan menggunakan Aplikasi dan/atau Platform untuk menyebabkan gangguan, kegusaran, kesulitan atau membuat tempahan palsu;
 26. Anda tidak boleh dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan atau cuba menyebabkan kerosakan kepada Pembekal Pihak Ketiga atau Kenderaan mereka;
 27. Di mana berkenaan, anda tidak akan mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, sebarang koleksi, kompilasi atau direktori lain daripada mana-mana kandungan yang dipaparkan pada Aplikasi atau Platform kecuali untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial;
 28. Di mana berkenaan, anda tidak akan menyalin sebarang kandungan yang dipaparkan melalui Aplikasi atau Platform, termasuk sebarang kandungan dan ulasan produk pihak ketiga, untuk diterbitkan semula dalam sebarang format atau media;
 29. Anda mengakui dan bersetuju bahawa hanya satu (1) akaun boleh didaftarkan pada satu peranti;
 30. Anda sedar bahawa apabila meminta Perkhidmatan melalui SMS atau dengan menggunakan Perkhidmatan, caj telekomunikasi standard akan dikenakan; dan
 31. Anda bersetuju bahawa STARPET JOJO boleh, berdasarkan budi bicara mutlaknya, menganggap akaun sebagai tidak aktif jika tiada transaksi yang dibuat oleh anda pada akaun pengguna anda untuk tempoh enam (6) bulan dari tarikh terakhir transaksi dan menyahaktifkan atau mengehadkan akses kepada pengguna anda

20. Had Liabiliti

 1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, STARPET JOJO (yang termasuk pekerja, pengarah, ejen, wakil, sekutu dan syarikat induknya) mengecualikan semua liabiliti (sama ada timbul dalam kontrak, dalam kecuaian atau sebaliknya) untuk kerugian atau kerosakan yang anda atau mana-mana pertiga pihak mungkin ditanggung berkaitan dengan Apl kami, perkhidmatan kami dan mana-mana tapak web yang dipautkan kepada Apl kami dan sebarang kandungan atau bahan yang disiarkan pada remedi eksklusif Anda berkenaan dengan penggunaan Apl oleh anda

 

adalah untuk menghentikan penggunaan Apl anda. Entiti STARPET JOJO, ejen, wakil dan pembekal perkhidmatan mereka tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, atau teladan yang timbul daripada penggunaan Apl anda atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dalam apa jua cara untuk penggunaan anda Aplikasi. Pengecualian untuk ganti rugi tidak langsung, khas, berbangkit dan teladan ini termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan muhibah, pemberhentian kerja, pemberhentian kerja, kegagalan komputer atau pincang fungsi, atau sebarang kerosakan atau kerugian komersial lain, malah jika entiti STARPET JOJO, ejen, wakil dan penyedia perkhidmatan mereka telah dinasihatkan tentang kemungkinannya dan tanpa mengira teori undang-undang atau saksama yang menjadi asas tuntutan itu. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, STARPET JOJO, entiti STARPET JOJO, ejen, wakil dan liabiliti penyedia perkhidmatannya akan dihadkan setakat dibenarkan oleh undang-undang.

 1. STARPET JOJO hanya akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, kerugian dan/atau kerosakan sekiranya berlaku sebarang kemalangan kenderaan bermotor yang menyebabkan kecederaan dan/atau kematian haiwan peliharaan dan/atau haiwan tertakluk kepada terma dan syarat yang dipenuhi seperti Terma ini penggunaan. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pengiraan nilai haiwan dan/atau haiwan peliharaan hendaklah menjadi nilai pasaran haiwan peliharaan pada hari penghantaran dan sebarang tuntutan caj perubatan hendaklah dituntut berdasarkan resit.
 2. Pengguna hendaklah memaklumkan kepada STARPET JOJO apa-apa syarat, ubat-ubatan, masalah kesihatan, apa-apa keadaan lain yang mungkin berlaku oleh Haiwan Peliharaan pada titik langganan kepada mana-mana Perkhidmatan atau Sekiranya berlaku sebarang masalah dan/atau kecederaan dan/atau kemalangan dan/atau insiden yang berlaku semasa proses penghantaran Haiwan Peliharaan dan/atau haiwan, STARPET JOJO tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk ganti rugi, tuntutan, liabiliti dan sebarang bentuk pampasan kerana bukan kesalahan STARPET JOJO.
 3. Sebarang bentuk kerosakan, kecederaan dan masalah dan insiden lain yang disebabkan oleh Peniaga tidak akan bertanggungjawab kepada STARPET JOJO dan Pengguna hendaklah mengambil tindakan undang-undang terhadap Peniaga yang berkenaan secara individu. STARPET JOJO tidak akan memegang sebarang bentuk liabiliti bagi pihak Peniaga kerana bukan kesalahan

21. Ganti rugi

Dengan bersetuju menerima Terma Penggunaan semasa menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan menanggung rugi dan memastikan STARPET JOJO, pemberi lesennya dan setiap ahli gabungan, pegawai, pengarah, ahli, pekerja, peguam dan ejen pihak tersebut tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan. , kos, kerosakan, kerugian, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk yuran dan kos peguam dan/atau tindakan kawal selia) yang timbul daripada atau berkaitan dengan: (a) penggunaan Perkhidmatan, Platform dan/atau Aplikasi anda dalam urusan anda dengan Pembekal Pihak Ketiga, pembekal, rakan kongsi, pengiklan dan/atau penaja, atau (b) pelanggaran atau pelanggaran anda terhadap mana-mana Terma Penggunaan, mana-mana terma dan syarat pihak ketiga atau mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, sama ada dirujuk di sini atau tidak, atau (c) pelanggaran anda terhadap sebarang hak mana-mana pihak ketiga, termasuk Pembekal Pihak Ketiga melalui Perkhidmatan, dan (d) penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan, Platform dan/atau anda

22. Pautan dan Laman Web Pihak Ketiga

Apl mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang lain dan dengan mengklik pada pautan ini, anda bersetuju untuk berbuat demikian atas risiko anda sendiri. STARPET JOJO tidak mengawal atau menyokong laman web atau pautan pihak ketiga ini dan tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan halaman yang dipautkan ini. STARPET JOJO tidak menerima liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin dialami oleh anda berkaitan dengan akses dan penggunaan pautan pihak ketiga ini dan

23. Makluman

STARPET JOJO boleh memberi notis melalui Permohonan, mel elektronik ke alamat e-mel anda dalam rekod STARPET JOJO, atau melalui komunikasi bertulis yang dihantar melalui mel berdaftar atau pos prabayar ke alamat anda dalam rekod STARPET Notis sedemikian hendaklah dianggap mempunyai diberikan selepas tamat tempoh 48 jam selepas pengeposan atau pengeposan (jika dihantar melalui pos berdaftar atau pos prabayar) atau 1 jam selepas penghantaran (jika dihantar melalui e-mel). Anda boleh memberi notis kepada STARPET JOJO (notis tersebut akan dianggap telah diberikan apabila benar-benar diterima oleh STARPET JOJO) melalui surat yang dihantar melalui kurier atau mel berdaftar kepada STARPET JOJO menggunakan butiran hubungan seperti yang disediakan dalam Permohonan.

24. Tugasan

Terma Penggunaan ini seperti yang diubah suai dari semasa ke semasa mungkin tidak diberikan oleh anda tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada STARPET JOJO tetapi boleh diserahkan tanpa kebenaran anda oleh STARPET Sebarang penyerahan hak oleh anda yang melanggar seksyen ini adalah terbatal.

25. Penyelesaian Pertikaian

Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira pilihan atau percanggahan peruntukan undang-undang mana-mana bidang kuasa dan mahkamah Malaysia hendaklah mempunyai

26. Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, kesahihan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan terjejas atau

27. Tiada Penepian

Kegagalan STARPET JOJO untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan dalam Terma Penggunaan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

28. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan STARPET JOJO dan menggantikan mana-mana rundingan atau rundingan sebelumnya atau kontemporari.

29. Penggantungan dan Penamatan

Anda bersetuju bahawa kami boleh melakukan mana-mana perkara berikut, pada bila-bila masa, tanpa notis: (i) untuk mengubah suai, menggantung atau menamatkan operasi atau akses kepada Aplikasi, atau mana-mana bahagian Aplikasi (termasuk akses kepada Akaun anda dan/atau ketersediaan mana-mana produk atau perkhidmatan), atas sebarang sebab; (ii) untuk mengubah suai atau menukar mana-mana dasar atau terma yang terpakai; dan (ii) untuk mengganggu pengendalian Aplikasi atau mana-mana bahagian Aplikasi (termasuk akses kepada Akaun anda dan/atau ketersediaan mana-mana produk atau perkhidmatan), sebagaimana yang perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan rutin atau bukan rutin, pembetulan ralat atau lain-lain perubahan. Kami tidak perlu membayar pampasan kepada anda untuk sebarang penggantungan atau penamatan.

30. Tiada Hak atau Tugasan Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada mana-mana pihak ketiga yang bukan pihak ini

31. Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang mahkamah bidang kuasa MALAYSIA di mana entiti STARPET JOJO yang berkaitan diperbadankan

32. Khidmat Pelanggan

Jika anda ingin menghubungi kami mengenai sebarang soalan atau komen yang anda ada, sila hantar e-mel ke e-mel sokongan pelanggan kami atau melalui sembang sokongan pelanggan dalam apl kami

33. Bahasa

Sekiranya berlaku pertikaian mengenai Syarat, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Versi bahasa Inggeris bagi Syarat ini akan mengawal dalam semua aspek dan akan diguna pakai sekiranya terdapat sebarang percanggahan dengan versi terjemahan.